lifted във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lifted в Английски»Френски речника

1. lift (pick up):

3. lift MILIT (transport) → lift in

Вижте също: lift in, lift out

I.lift in VERB [Brit lɪft -, Am lɪft -] (lift [sb/sth] in, lift in [sb/sth]) MILIT

II.lift out VERB [Brit lɪft -, Am lɪft -] (lift [sb/sth] out, lift out [sb/sth]) MILIT

lifted в PONS речника

Преводи за lifted в Английски»Френски речника

lifted Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文