lever във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lever в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.lever up VERB [Brit ˈliːvə -, Am ˈlɛvər, ˈlivər -] (lever up [sth], lever [sth] up)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lever в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
levier PHYS, TECH
gear lever Brit
levier de frein à main MOTOR
gear lever Brit

lever в PONS речника

Преводи за lever в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: handbrake

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lever в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lever Примери от PONS речника (редакционно проверени)

frein m à main
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文