less във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за less в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: little2, little1

1. little (small):

6. little (short):

I.little1 <comp less, superl least> [ˈlɪtl] ADJ When little is used as an adjective ( little hope, little damage) it is translated by peu de: peu d'espoir, peu de dégâts.
For examples and particular usages see I. below.
When a little is used as a pronoun ( give me a little) it is translated by un peu: donne m'en-un peu.
When little is used alone as a pronoun ( there's little I can do) it is very often translated by pas grand-chose: je ne peux pas faire grand-chose.
For examples of these and other uses of little as a pronoun ( to do as little as possible etc.) see II. below.
For uses of little and a little as adverbs see the entry below.
Note that less, and least are treated as separate entries in the dictionary.

2. little (hardly, scarcely):

Преводи за less в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

less в PONS речника

Преводи за less в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: little

Преводи за less в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

less Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文