leaves във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за leaves в Английски»Френски речника

Вижте също: leaf

1. leave:

leave, a. leave of absence MILIT
to be on leave MILIT

1. leave (depart from):

2. leave (leave behind):

3. leave (let remain):

4. leave (allow to do):

I.leave about VERB [Brit liːv -, Am liv -], leave around VERB (leave [sth] around)

leaves в PONS речника

Преводи за leaves в Английски»Френски речника

leaves Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文