kicked във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за kicked в Английски»Френски речника

1. kick:

tir m
to give sb a kick up the backside inf or in the pants inf lit, fig

1. kick:

a (real) kick in the teeth inf or ass slang Am

Вижте също: free kick, penalty kick, upstairs, scream, heel

1. heel ANAT (of foot):

I.kick around VERB [Brit kɪk -, Am kɪk -], kick about VERB (kick around) inf

II.kick around VERB [Brit kɪk -, Am kɪk -], kick about VERB (kick [sth] around or about)

III.kick around VERB [Brit kɪk -, Am kɪk -], kick about VERB (kick [sb/sth] around or about) (treat badly)

kicked в PONS речника

Преводи за kicked в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за kicked в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

kicked Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文