hot във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hot в Английски»Френски речника

1. hot (very warm):

8. hot (good) inf:

a hot streak Am

16. hot (sexually attractive) inf:

hot в PONS речника

Преводи за hot в Английски»Френски речника

hot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文