hanging във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hanging в Английски»Френски речника

I.hang [Brit haŋ, Am hæŋ] NOUN (way something hangs) (of curtain, garment)

1. hang (suspend):

accrocher (from à, by par, on à)

1. hang (be suspended):

to get the hang of sth inf/of doing , inf
tu as pigé inf
hang it all inf!
zut! inf
hang John inf!
hanged if I know inf!
sb/sth can go hang , let sb/sth go hang Brit inf
well I'll be hanged inf, dated!

Вижте също: sheep

Вижте също: hang about

hanging в PONS речника

Преводи за hanging в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за hanging в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hanging Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文