hand във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hand в Английски»Френски речника

1. hand ANAT:

hands off inf!
pas touche! inf
hands off inf!

7. hand (possession):

hand-knit [Brit handˈnɪt, Am hæn(d)ˈnɪt], hand-knitted [Am ˌhændˈnɪdəd] ADJ

hand в PONS речника

Преводи за hand в Английски»Френски речника

1. hand (limb joined to arm):

2. hand (responsibility, control):

Phrases:

hand Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to hand sb a line, to hand a line to sb pej inf
on the one hand ..., on the other (hand) ...
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文