good във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за good в Английски»Френски речника

2. good (benefit):

1. good (enjoyable):

15. good (competent):

good on you inf! Brit

good-humoured Brit, good-humored Am [Brit ˌɡʊdˈhjuːməd, Am ˈɡʊdˌ(h)jumərd] ADJ

good-humouredly Brit, good-humoredly Am [Brit ˌɡʊdˈhjuːmədli, Am ˈɡʊdˌ(h)jumərdli] ADV

good в PONS речника

Преводи за good в Английски»Френски речника

to have (got) it good inf

I.good-looking <more good-looking, most good-looking [or better-looking, best-looking]> ADJ

good Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文