fuel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fuel в Английски»Френски речника

II.fuel <part prés fuelling,, fueling, Am prét, part passé fuelled, fueled Am > [Brit fjuː(ə)l, Am ˈfju(ə)l] VERB trans

fuel в PONS речника

Преводи за fuel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fuel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fuel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文