forget във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за forget в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.forget <part prés forgetting, prét forgot, part passé forgotten> [Brit fəˈɡɛt, Am fərˈɡɛt] VERB trans

1. forget (not remember):

II.forget <part prés forgetting, prét forgot, part passé forgotten> [Brit fəˈɡɛt, Am fərˈɡɛt] VERB intr

IV.forget <part prés forgetting, prét forgot, part passé forgotten> [Brit fəˈɡɛt, Am fərˈɡɛt]

I.forget about VERB [Brit fəˈɡɛt -, Am fərˈɡɛt -] (forget about [sth/sb]) (overlook)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за forget в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

forget в PONS речника

Преводи за forget в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за forget в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

forget Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文