forbid във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за forbid в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.forbid <part prés forbidding, prét forbad, forbade, part passé forbidden> [Brit fəˈbɪd, Am fərˈbɪd] VERB trans

Индивидуални преводни двойки
God forbid inf!

Преводи за forbid в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

forbid в PONS речника

Преводи за forbid в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за forbid в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

forbid Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文