expression във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за expression в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

expression [Brit ɪkˈsprɛʃ(ə)n, ɛkˈsprɛʃ(ə)n, Am ɪkˈsprɛʃən] NOUN

self-expression [Brit ˌsɛlfɪkˈsprɛʃ(ə)n, Am ˈˌsɛlf ɛkˈsprɛʃən] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за expression в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

expression в PONS речника

Преводи за expression в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за expression в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

expression Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文