expensive’—‘take във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за expensive’—‘take в Английски»Френски речника

expensiveness [Brit ɪkˈspɛnsɪvnəs, ɛkˈspɛnsɪvnəs, Am ɪkˈspɛnsɪvnəs] NOUN

inexpensive [Brit ɪnɪkˈspɛnsɪv, ɪnɛkˈspɛnsɪv, Am ˌɪnɪkˈspɛnsɪv] ADJ

4. take (carry along):

9. take (accept):

10. take (require) activity, course of action:

12. take (endure):

Вижте също: prisoner, hostage, drug

prisonnier/-ière m/f
détenu/-e m/f

2. drug (narcotic):

drug lit, fig
to do drugs inf
se camer inf

expensive’—‘take в PONS речника

Преводи за expensive’—‘take в Английски»Френски речника

4. take (accept):

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文