expenditure във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за expenditure в Английски»Френски речника

expenditure [Brit ɪkˈspɛndɪtʃə, ɛkˈspɛndɪtʃə, Am ɪkˈspɛndətʃər] NOUN

operational expenditure [ɒpəˌreɪʃ(ə)n(ə)l ɪkˈspɛndɪtʃə, Amɑpəˌreɪʃənl ɪkˈspɛndətʃər] NOUN

Индивидуални преводни двойки

expenditure в PONS речника

Преводи за expenditure в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за expenditure в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

expenditure Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文