drives във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за drives в Английски»Френски речника

1. drive (car journey):

1. drive driver:

2. drive (force, compel) poverty, greed, urge:

to drive sb mad or crazy inf lit, fig

5. drive (push) tide, wind:

1. drive MOTOR:

drives в PONS речника

Преводи за drives в Английски»Френски речника

drives Примери от PONS речника (редакционно проверени)

drives Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за drives в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文