channel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за channel в Английски»Френски речника

II.channel <part prés channelling,, channeling, Am prét, part passé channelled, channeled Am > [Brit ˈtʃan(ə)l, Am ˈtʃænl] VERB trans

I.channel off VERB [Brit ˈtʃan(ə)l -, Am ˈtʃænl -] (channel off [sth], channel [sth] off)

channel в PONS речника

Преводи за channel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за channel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

channel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文