cease-fire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cease-fire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ultimatum <pl ultimatums or ultimata> [Brit ʌltɪˈmeɪtəm, Am ˌəltəˈmeɪdəm] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cease-fire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cease-fire в PONS речника

Преводи за cease-fire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за cease-fire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cease-fire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文