candidate във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за candidate в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

candidate [Brit ˈkandɪdeɪt, ˈkandɪdət, Am ˈkændɪˌdeɪt, ˈkændɪdət] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за candidate в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

candidate в PONS речника

Преводи за candidate в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за candidate в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

candidate Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文