boring във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за boring в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

bore → bear

Вижте също: bear

3. bear (show visibly):

7. bear (endure, tolerate) fig:

Преводи за boring в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

boring в PONS речника

Преводи за boring в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за boring в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

boring Примери от PONS речника (редакционно проверени)

boring Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за boring в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文