birds във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за birds в Английски»Френски речника

3. bird (person) inf:

to do bird inf

Вижте също: feather

birds в PONS речника

Преводи за birds в Английски»Френски речника

Phrases:

(strictly) for the birds Am, Aus inf
Индивидуални преводни двойки

birds Примери от PONS речника (редакционно проверени)

(strictly) for the birds Am, Aus inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文