beneath във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за beneath в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.beneath [Brit bɪˈniːθ, Am bəˈniθ] PREP When used as a preposition (= under), beneath is translated by au-dessous de: beneath his feet = au-dessous de ses pieds. When used as an adverb, beneath is translated by en dessous: the trees beneath = les arbres en dessous. For particular and figurative usages see below.

Вижте също: dignity

Индивидуални преводни двойки

Преводи за beneath в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

beneath в PONS речника

Преводи за beneath в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: below

Индивидуални преводни двойки

Преводи за beneath в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

beneath Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文