’—‘it's във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ’—‘it's в Английски»Френски речника

1. it (in questions):

qui c'est? inf
c'est ? inf
c'est quoi? inf

2. it GAMES:

on est fichu! inf
to be with it inf
to be with it inf

it's → it is, → it has

I.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY NOUN

II.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY ADJ attr

’—‘it's в PONS речника

Преводи за ’—‘it's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

it's = it is

Преводи за ’—‘it's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

’—‘it's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文