английски » словенски

Преводи за „we're“ в английски » словенски речника (Отидете на словенски » английски )

we're [wi:əʳ]

we're = we are, be:

Вижте също: be

be <was, been> [bi:, bi] VERB intr + n or adj

3. be (timing):

11. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文