английски » словенски

Преводи за „for“ в английски » словенски речника (Отидете на словенски » английски )

I . for [fɔ:ʳ, fəʳ] CONJ

II . for [fɔ:ʳ, fəʳ] PREP

1. for:

for
for
namesto +gen
for
for
zaradi +gen
I for one ...

un·ˈcalled for ADJ pred, un·ˈcalled-for [ʌnˈkɔ:ldfɔ:ʳ] ADJ attr

un·cared for ADJ pred, un·cared-for [ʌnˈkeədfɔ:ʳ] ADJ attr

un·hoped-for [ʌnˈhəʊptˌfɔ:ʳ] ADJ

un·looked-for ADJ attr, un·looked for [ʌnˈlʊktfɔ:ʳ] ADJ pred

ˈfree-for-all NOUN

I . ˈgood-for-noth·ing NOUN pej

II . ˈgood-for-noth·ing ADJ pej

not-for-ˈprofit ADJ

not-for-profit organization, company:

lie in wait (for sb/sth) VERB

Потребителски запис

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文