английски » словенски

Преводи за „duda“ в английски » словенски речника (Отидете на словенски » английски )

I . dud [dʌd] fam NOUN

1. dud (bomb):

dud

2. dud (useless thing):

3. dud (failure):

dud
napaka f

4. dud (person):

dud
zguba f

5. dud (clothes) pl:

duds fam
cape f pl

II . dud [dʌd] fam ADJ

1. dud (useless):

dud

2. dud (forged):

dud

dude [du:d] NOUN esp Am fam

1. dude (smartly dressed urbanite):

2. dude (fellow):

tip m
frajer m

duo [ˈdju:ə(ʊ)] NOUN

duo
duo m

dub <-bb-> [dʌb] VERB trans

1. dub (confer knighthood):

2. dub fig (give sb a name):

dub

II . due [dju:] NOUN

2. due (fees):

dues pl

3. due pl:

dolgovi m pl

III . due [dju:] ADV

dug [dʌg] VERB

dug pt, pp of dig:

Вижте също: dig up , dig out , dig in , dig

dig up VERB trans

1. dig (turn over):

dig

2. dig (remove):

dig
dig ARCHEOL

3. dig fig (find out):

dig

I . dig in VERB intr

1. dig fam (begin eating):

dig

2. dig MILIT:

dig

I . dig [dɪg] NOUN

1. dig ARCHEOL:

dig
izkop m
dig

3. dig esp Brit fam pl:

sobica f

III . dig <-gg-, dug, dug> [dɪg] VERB trans

1. dig (with a shovel):

kopati [perf izkopati]

2. dig ARCHEOL:

dig

3. dig (thrust):

4. dig sl (like):

dig

5. dig sl (understand):

dig

dup. NOUN

dup. abbreviation of duplicate:

dup.

Вижте също: duplicate

II . du·pli·cate ADJ [ˈdju:plɪkət]

III . du·pli·cate NOUN [ˈdju:plɪkət]

duck1 [dʌk] NOUN

1. duck ZOOL:

raca f

duct [dʌkt] NOUN

1. duct (pipe):

kanal m

I . duel [ˈdju:əl] NOUN

II . duel <-ll- [or Am usu-l-]> [ˈdju:əl] VERB intr

duet [djuˈet] NOUN

duke [dju:k] NOUN

I . dull [dʌl] ADJ

3. dull (indistinct):

4. dull Am (not sharp):

top

duly [ˈdju:li] ADV

1. duly (appropriately):

2. duly (at the expected time):

I . dump [dʌmp] NOUN

2. dump (storage place):

3. dump COMPUT:

III . dump [dʌmp] VERB intr Am fam (treat unfairly)

dune [dju:n] NOUN

dung [dʌŋ] NOUN no pl

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文