английски » словенски

Преводи за „cut“ в английски » словенски речника (Отидете на словенски » английски )

II . cut [kʌt] ADJ

2. cut (fitted):

III . cut [kʌt] INTERJ FILM

cut!
rez!

IV . cut <-tt-, cut, cut> [kʌt] VERB trans

2. cut (sever):

cut

7. cut (miss):

8. cut (turn off):

9. cut (shape):

10. cut AUTO:

11. cut tooth:

cut
dobivati [perf dobiti]

12. cut CARDS:

cut

13. cut MUS:

snemati [perf posneti]

14. cut COMPUT:

cut

I . cut in VERB intr

1. cut (interrupt):

cut

2. cut (activate):

cut
cut

4. cut (take over during a dance):

5. cut (jump queue):

cut
vrivati se [perf vriniti se]

cut into VERB intr

1. cut (slice):

cut

2. cut (decrease):

cut
cut

3. cut (interrupt):

cut

ˈbuzz cut NOUN

ˈclear-cut ADJ

1. clear-cut (sharply outlined):

2. clear-cut (definite):

ˈcrew cut NOUN (hairstyle)

cut-off [ˈkʌtɒf] NOUN

1. cut-off (limit):

I . cut-out [ˈkʌtaʊt] NOUN

1. cut-out (shape):

izrez m

2. cut-out (stereotype):

3. cut-out (switch):

II . cut-out [ˈkʌtaʊt] ADJ

I . ˈcut-price ADJ

II . ˈcut-price ADV

ˈlow-cut ADJ

low-cut dress:

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文