made в испанския речник на Оксфорд

Преводи за made в Английски»Испански речника

Вижте също: make

1. make (to produce):

2.1. make (to carry out):

make a left (turn) here Am

3. make (to cause sth to be):

4.1. make (to cause to):

5.1. make (to be, to constitute):

6.1. make (to gain, to earn):

10.1. make inf (to manage to attend, reach):

made в PONS речника

Преводи за made в Английски»Испански речника

Вижте също: make

made Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文