from в испанския речник на Оксфорд

Преводи за from в Английски»Испански речника

1.1. from:

3. from (indicating source):

Вижте също: take away from

II.keep from VERB [Am kip -, Brit kiːp -] (v + prep + o) (refrain)

take away from VERB [Am teɪk -, Brit teɪk -] (v + adv + prep + o)

grow away from VERB [Am ɡroʊ -, Brit ɡrəʊ -] (v + adv + prep + o)

II.to stem from <pres part stemming; past, past part stemmed> VERB intr

1. profit:

profit COM, ECON
profit COM, ECON
profit COM, ECON
utilidades fpl LatAm

from в PONS речника

Преводи за from в Английски»Испански речника

1. from (as starting point):

from Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文