brothers в испанския речник на Оксфорд

Преводи за brothers в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

brother-in-law <pl brothers-in-law> [Am ˈbrəðərɪnˌlɔ, Brit ˈbrʌðərɪnlɔː] NOUN

brother-in-arms <pl brothers-in-arms> [Am ˌbrəðərɪnˈɑrmz, Brit ˌbrʌðərɪnˈɑːmz] NOUN

Преводи за brothers в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

brothers в PONS речника

Преводи за brothers в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

brother-in-law <brothers-in-law Brit: brother-in-laws> [ˈbrʌðərɪnlɔ:, Am -ɚɪnlɑ:] NOUN

Преводи за brothers в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
hermano (-a)
cuñado (-a)

brothers Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文