about в испанския речник на Оксфорд

Преводи за about в Английски»Испански речника

I.about [Am əˈbaʊt, Brit əˈbaʊt] ADV about often appears as the second element of certain verb structures in English ( fool about, knock about, move about, etc). For translations, see the relevant verb entry ( fool, knock, move, etc)

1. about (approximately):

1.1. about (concerning):

I.about-face [Am əˌbaʊtˈfeɪs, Brit əˌbaʊtˈfeɪs], Brit also about-turn [əˌbaʊtˈtɜːrn, əˌbaʊtˈtɜːn] NOUN

Вижте също: fool around

1. go about → go around

Вижте също: go around

1. go around (move, travel, be outdoors):

to go around -ing

Вижте също: get around

Вижте също: lie around

about в PONS речника

Преводи за about в Английски»Испански речника

2. about (approximately):

about-face [əˈbaʊtfeɪs] NOUN Am, Aus, about-turn [əˈbaʊttɜ:n, Am -tɜ:rn] NOUN Aus, Brit

about Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文